3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شناخت فضیلت دو چیز قبل از دست دادن آن

شناخت فضیلت دو چیز قبل از دست دادن آن

امام علی علیه السلام
دو چیز است که فضلیت آن دو نمیشناسد مگر کسی که آن ها از دست بدهد:
جوانی و عافیت

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شناخت فضیلت دو چیز قبل از دست دادن آن
0

شناخت فضیلت دو چیز قبل از دست دادن آن

امام علی علیه السلام
دو چیز است که فضلیت آن دو نمیشناسد مگر کسی که آن ها از دست بدهد:
جوانی و عافیت

تصویر
فهرست