3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت الویت فکر کردن در زندگی

اهمیت الویت فکر کردن در زندگی

امام علی (ع)
فکر تو گنجایش هر چیز را ندارد، پس آن را برای آنچه مهم است، فارغ گردان

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت الویت فکر کردن در زندگی
0

اهمیت الویت فکر کردن در زندگی

امام علی (ع)
فکر تو گنجایش هر چیز را ندارد، پس آن را برای آنچه مهم است، فارغ گردان

تصویر
فهرست