3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ثمره تربیت نفس از نگاه حضرت علی (ع)

ثمره تربیت نفس از نگاه حضرت علی (ع)

بنده اگر قناعت کند، آزاد است،
آزاد اگر طمع داشته باشد، برده است.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ثمره تربیت نفس از نگاه حضرت علی (ع)
0

ثمره تربیت نفس از نگاه حضرت علی (ع)

بنده اگر قناعت کند، آزاد است،
آزاد اگر طمع داشته باشد، برده است.

تصویر
فهرست