3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت دادن به کارها

اهمیت دادن به کارها

امام علی (ع)
هر کس به کار غیر مهم بپردازد، کار مهم تر را تباه ساخته است.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت دادن به کارها
0

اهمیت دادن به کارها

امام علی (ع)
هر کس به کار غیر مهم بپردازد، کار مهم تر را تباه ساخته است.

تصویر
فهرست