4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مراقبت از گفتار در سخن گفتن با والدین

مراقبت از گفتار در سخن گفتن با والدین

امام صادق (ع)
اگر خداوند چیزی کمتر از اف گفتن سراغ داشت از آن نهی می کرد و اف گفتن از کمترین مراتب عاق شدن است.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مراقبت از گفتار در سخن گفتن با والدین
0

مراقبت از گفتار در سخن گفتن با والدین

امام صادق (ع)
اگر خداوند چیزی کمتر از اف گفتن سراغ داشت از آن نهی می کرد و اف گفتن از کمترین مراتب عاق شدن است.

تصویر
فهرست