2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نیکی به پدر و مادر تا عدم معصیت خدا

نیکی به پدر و مادر تا عدم معصیت خدا

در نوشته حضرت رضا به مامون:
نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگر چه مشرکت و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نیکی به پدر و مادر تا عدم معصیت خدا
0

نیکی به پدر و مادر تا عدم معصیت خدا

در نوشته حضرت رضا به مامون:
نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگر چه مشرکت و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد.

تصویر
فهرست