2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حق پدر بر فرزند در بیان حضرت رسول اکرم (ص)

حق پدر بر فرزند در بیان حضرت رسول اکرم (ص)

مردی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سوال کرد:
حق پدر بر فرزند چیست؟
حضرت فرمود:
او را با نام صدا نکند
در راه رفتن از او جلو نیفتند
قبل از او ننشیند
کاری انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حق پدر بر فرزند در بیان حضرت رسول اکرم (ص)
0

حق پدر بر فرزند در بیان حضرت رسول اکرم (ص)

مردی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سوال کرد:
حق پدر بر فرزند چیست؟
حضرت فرمود:
او را با نام صدا نکند
در راه رفتن از او جلو نیفتند
قبل از او ننشیند
کاری انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند

تصویر
فهرست