2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. به نیت پدر و مادر

به نیت پدر و مادر

پیامبر اسلام (ص)
کسی که به نیت پدر و مادرش حج انجام دهد یا بدهکاری آنها را بپردازد خداوند او را در روز قیامت با نیکان بر می انگیزد.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. به نیت پدر و مادر
0

به نیت پدر و مادر

پیامبر اسلام (ص)
کسی که به نیت پدر و مادرش حج انجام دهد یا بدهکاری آنها را بپردازد خداوند او را در روز قیامت با نیکان بر می انگیزد.

تصویر
فهرست