5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نگاه محبت آمیز به پدر و مادر

نگاه محبت آمیز به پدر و مادر

پیامبر اسلام
هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی با پدر ومادرش نگاه می کند در مقابل هر نگاه، ثواب یک حج مقبول به او داده می شود، سوال کردند، حتی اگر روزی صد مرتبه به آنها نگاه کند؟ فرمود: آری خداوند بزرگتر و پاکتر است.

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نگاه محبت آمیز به پدر و مادر
0

نگاه محبت آمیز به پدر و مادر

پیامبر اسلام
هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی با پدر ومادرش نگاه می کند در مقابل هر نگاه، ثواب یک حج مقبول به او داده می شود، سوال کردند، حتی اگر روزی صد مرتبه به آنها نگاه کند؟ فرمود: آری خداوند بزرگتر و پاکتر است.

تصویر
فهرست