3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. امام خمینی و سیاست خارجه

امام خمینی و سیاست خارجه

امام خمینی و سیاست خارجه
ما با هیچ ملتی بد نیستیم. اسلام آمده بود برای تمام ملل، برای ناس… ما اعلام می کنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیراسلامی نداریم.

0
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. امام خمینی و سیاست خارجه
0

امام خمینی و سیاست خارجه

امام خمینی و سیاست خارجه
ما با هیچ ملتی بد نیستیم. اسلام آمده بود برای تمام ملل، برای ناس… ما اعلام می کنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیراسلامی نداریم.

تصویر
فهرست