2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نتیجه دوستی و دشمنی حسنین (ع)

نتیجه دوستی و دشمنی حسنین (ع)

حضرت محمد (ص)
هر کس حسن و حسین را دوست بدارد، در بهشت است و هر کس آنها را دشمن بدارد، در آتش است.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نتیجه دوستی و دشمنی حسنین (ع)
0

نتیجه دوستی و دشمنی حسنین (ع)

حضرت محمد (ص)
هر کس حسن و حسین را دوست بدارد، در بهشت است و هر کس آنها را دشمن بدارد، در آتش است.

تصویر
فهرست