2
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. خواص مطالعه تجربیات گذشتگان

خواص مطالعه تجربیات گذشتگان

یکی از خواص مطالعه بدست آوردن تجربیات گذشتگان بدون تحمل مصائب و سختی های آنان است، همان روشی که قرآن با بیان سرگذشت اقوام و گذشتگان از آن استفاده نموده.

0
2
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. خواص مطالعه تجربیات گذشتگان
0

خواص مطالعه تجربیات گذشتگان

یکی از خواص مطالعه بدست آوردن تجربیات گذشتگان بدون تحمل مصائب و سختی های آنان است، همان روشی که قرآن با بیان سرگذشت اقوام و گذشتگان از آن استفاده نموده.

تصویر
فهرست