3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. تحریم مطالعه کتب ضاله

تحریم مطالعه کتب ضاله

چه کتابی مطالعه کنیم؟
مطالعه ی کتاب ضاله در فرهنگ دینی برای عموم حرام می باشد، هماهنطور که در مواجهه با بیماری های واگیردار از برخورد مردم با عامل بیماری جلوگیری می شود.

0
3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. تحریم مطالعه کتب ضاله
0

تحریم مطالعه کتب ضاله

چه کتابی مطالعه کنیم؟
مطالعه ی کتاب ضاله در فرهنگ دینی برای عموم حرام می باشد، هماهنطور که در مواجهه با بیماری های واگیردار از برخورد مردم با عامل بیماری جلوگیری می شود.

تصویر
فهرست