3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. امر اسلام به مطالعه علوم نافع

امر اسلام به مطالعه علوم نافع

در اسلام علم به نافع و غیرنافع تقسیم می شود و ما امر به مطالعه و تدبر در علوم نافع هستیم.

0
3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. امر اسلام به مطالعه علوم نافع
0

امر اسلام به مطالعه علوم نافع

در اسلام علم به نافع و غیرنافع تقسیم می شود و ما امر به مطالعه و تدبر در علوم نافع هستیم.

تصویر
فهرست