1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۷)

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۷)

امام فخر رازی: هر که علی رض را پیشوای دینی خود قرار دهد، حقا به دستاویز محکمی در دین و دنیای خود چنگ زده است.

0
1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۷)
0

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۷)

امام فخر رازی: هر که علی رض را پیشوای دینی خود قرار دهد، حقا به دستاویز محکمی در دین و دنیای خود چنگ زده است.

تصویر
فهرست