2
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۶)

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۶)

حضرت علی در نگاه اهل سنت
امام حمد بن حنبل: در حق علی باید بگویم که خلافت علی را مقام و منزلت نداد، بلکه علی به خلافت منزلت بخشید.

0
2
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۶)
0

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۶)

حضرت علی در نگاه اهل سنت
امام حمد بن حنبل: در حق علی باید بگویم که خلافت علی را مقام و منزلت نداد، بلکه علی به خلافت منزلت بخشید.

تصویر
فهرست