1
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۵)

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۵)

حضرت علی در نگاه اهل سنت
امام ابوحنیفه: در جنگ میان علی و مخالفان او حق به جانب علی بود.

0
1
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۵)
0

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۵)

حضرت علی در نگاه اهل سنت
امام ابوحنیفه: در جنگ میان علی و مخالفان او حق به جانب علی بود.

تصویر
فهرست