0
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۴)

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۴)

امام حسن بصری: او برای دشمنانش همچون تیری صائب و به هدف خورده و از همه داناتر و از همه به پیامبر نزدیک تر بود و در فرمان پذیری امر الهی نیز سستی به خرج نداد و از ملامت نگوهش گران باک نداشت.

0
0
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۴)
0

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۴)

امام حسن بصری: او برای دشمنانش همچون تیری صائب و به هدف خورده و از همه داناتر و از همه به پیامبر نزدیک تر بود و در فرمان پذیری امر الهی نیز سستی به خرج نداد و از ملامت نگوهش گران باک نداشت.

تصویر
فهرست