2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به برادر مسلمان

کمک به برادر مسلمان

امام جعفر صادق علیه السلام
کسی کمک به برادر مسلمان خود و کوشش برای او و همدردی با وی را رها نکند، مگر آن که گرفتار کمک به کسی شود که در آن گنهکار شود و اجری نبرد.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمک به برادر مسلمان
0

کمک به برادر مسلمان

امام جعفر صادق علیه السلام
کسی کمک به برادر مسلمان خود و کوشش برای او و همدردی با وی را رها نکند، مگر آن که گرفتار کمک به کسی شود که در آن گنهکار شود و اجری نبرد.

تصویر
فهرست