1
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۲)

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۲)

حضرت علی در نگاه اهل سنت
جناب ابوبکر: هر کس دوست دارد به مردی بنگرد که نزد رسول خدا (ص) عظیم ترین منزلت را داشت و قرابتش نیز به آن جناب نزدیک تر بود به این مرد یعنی علی نگاه کند.

0
1
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۲)
0

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۲)

حضرت علی در نگاه اهل سنت
جناب ابوبکر: هر کس دوست دارد به مردی بنگرد که نزد رسول خدا (ص) عظیم ترین منزلت را داشت و قرابتش نیز به آن جناب نزدیک تر بود به این مرد یعنی علی نگاه کند.

تصویر
فهرست