1
  1. خانه
  2. روایات
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۱)

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۱)

حضرت علی در نگاه اهل سنت
جناب عبداله ابن عمر: از دنیا هیچ اندوه و تاسفی ندارم جز اینکه چرا به همراه علی بافئه باغیه (گروه سرکش) نجنگیدم.

0
1
  1. خانه
  2. روایات
  3. شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۱)
0

شناخت امام علی در نظر اهل سنت (۱)

حضرت علی در نگاه اهل سنت
جناب عبداله ابن عمر: از دنیا هیچ اندوه و تاسفی ندارم جز اینکه چرا به همراه علی بافئه باغیه (گروه سرکش) نجنگیدم.

تصویر
فهرست