2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شفایی برای هر درد توسط خداوند

شفایی برای هر درد توسط خداوند

کرونا درمان دارد
رسول خدا (ص) : درمان کنید؛ چه، خداوند عزوجل هیچ دردی را فرو نفرستاده، مگر اینکه برای آن شفایی نازل کرده است.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شفایی برای هر درد توسط خداوند
0

شفایی برای هر درد توسط خداوند

کرونا درمان دارد
رسول خدا (ص) : درمان کنید؛ چه، خداوند عزوجل هیچ دردی را فرو نفرستاده، مگر اینکه برای آن شفایی نازل کرده است.

تصویر
فهرست