4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کوشش برای نیاز بیمار

کوشش برای نیاز بیمار

رسول خدا صلی الله علیه و آله
هر کس برای نیاز بیماری بکوشد چه آن را برآورده سازد، چه نسازد، مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کوشش برای نیاز بیمار
0

کوشش برای نیاز بیمار

رسول خدا صلی الله علیه و آله
هر کس برای نیاز بیماری بکوشد چه آن را برآورده سازد، چه نسازد، مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود.

تصویر
فهرست