4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. هر که به خویشاوند خود نیکی کند

هر که به خویشاوند خود نیکی کند

حضرت محمد (ص)
هر که در آن به خویشاوند خود نیکی کند، در روز دیدار خداوند با رحمتش به اون نیکی میکند
هر کس در آن روز از خویشان خود ببرد خداوند در روز دیدار رحمتش را از او قطع خواهد نمود.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. هر که به خویشاوند خود نیکی کند
0

هر که به خویشاوند خود نیکی کند

حضرت محمد (ص)
هر که در آن به خویشاوند خود نیکی کند، در روز دیدار خداوند با رحمتش به اون نیکی میکند
هر کس در آن روز از خویشان خود ببرد خداوند در روز دیدار رحمتش را از او قطع خواهد نمود.

تصویر
فهرست