5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بازداشتن شر خود را از دیگران

بازداشتن شر خود را از دیگران

حضرت محمد (ص)
هر کس در این ماه ، شر خود را از دیگران باز دارد، خداوند در روز دیدارش غضب خویش را از او باز خواهد داشت.

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بازداشتن شر خود را از دیگران
0

بازداشتن شر خود را از دیگران

حضرت محمد (ص)
هر کس در این ماه ، شر خود را از دیگران باز دارد، خداوند در روز دیدارش غضب خویش را از او باز خواهد داشت.

تصویر
فهرست