3
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از مناجات شعبانیه

فرازی از مناجات شعبانیه

فرازی از مناجات شعبانیه
خدایا اگر من شایسته رحمت تو نیستم، ولی تو شایسته این هستی که از برکات رحمت واسعه ات بر من بخشش کنی.

0
3
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از مناجات شعبانیه
0

فرازی از مناجات شعبانیه

فرازی از مناجات شعبانیه
خدایا اگر من شایسته رحمت تو نیستم، ولی تو شایسته این هستی که از برکات رحمت واسعه ات بر من بخشش کنی.

تصویر
فهرست