1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حریص بودن بر عمر بجای مال

حریص بودن بر عمر بجای مال

پیامبر اکرم (ص)
به عمرت از درهم و دینار حریص تر باش.

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حریص بودن بر عمر بجای مال
0

حریص بودن بر عمر بجای مال

پیامبر اکرم (ص)
به عمرت از درهم و دینار حریص تر باش.

تصویر
فهرست