4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. نشانه جوان شایسته در نظر قرآن

نشانه جوان شایسته در نظر قرآن

یک جوان شایسته از نظر قرآن باید مثل حضرت ابراهیم باشد:با شجاعت، شهامت، صراحت و قاطعیت
میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

0
4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. نشانه جوان شایسته در نظر قرآن
0

نشانه جوان شایسته در نظر قرآن

یک جوان شایسته از نظر قرآن باید مثل حضرت ابراهیم باشد:با شجاعت، شهامت، صراحت و قاطعیت
میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

تصویر
فهرست