7
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. خواست آیت الله خامنه ای از جوانان

خواست آیت الله خامنه ای از جوانان

مقام معظم رهبری:
اگر در یک جمله ی کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه میخواهید؟ خواهم گفت:
تحصیل، تهذیب، ورزش
من فکر می کنم جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال کنند.

0
7
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. خواست آیت الله خامنه ای از جوانان
0

خواست آیت الله خامنه ای از جوانان

مقام معظم رهبری:
اگر در یک جمله ی کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه میخواهید؟ خواهم گفت:
تحصیل، تهذیب، ورزش
من فکر می کنم جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال کنند.

تصویر
فهرست