3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. سی امین سالروز رحلت امام خمینی (ره)

سی امین سالروز رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی و سیاست خارجه
ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در حال مهیا هستیم. برنامه ی ما برنامه ی اسلام است، وحدت کلمه ی مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است.

0
3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. سی امین سالروز رحلت امام خمینی (ره)
0

سی امین سالروز رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی و سیاست خارجه
ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در حال مهیا هستیم. برنامه ی ما برنامه ی اسلام است، وحدت کلمه ی مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است.

تصویر
فهرست