3
  1. خانه
  2. روایات
  3. فرا رسیدن ماه اول شوال

فرا رسیدن ماه اول شوال

جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود، رسول خدا (ص) فرمود:
چون روز اول شوال فرا می رسد منادی ندا میکند: ای مومنان در این صبحگاه بشتابید برای جوائزتان. سپس فرمود: ای جابر جوائز خداوند متعال مانند جوائز این پادشاهان نیست. آنگاه فرمود:
امروز روز جایزه است.

0
3
  1. خانه
  2. روایات
  3. فرا رسیدن ماه اول شوال
0

فرا رسیدن ماه اول شوال

جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود، رسول خدا (ص) فرمود:
چون روز اول شوال فرا می رسد منادی ندا میکند: ای مومنان در این صبحگاه بشتابید برای جوائزتان. سپس فرمود: ای جابر جوائز خداوند متعال مانند جوائز این پادشاهان نیست. آنگاه فرمود:
امروز روز جایزه است.

تصویر
فهرست