2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شب عید فطر شب جوائز

شب عید فطر شب جوائز

از پیامبر اعظم (ص) نقل شده است:
و چون شب عید فطر که شب جوائز نام دارد، فرا رسید، خداوند پاداش عمل کنندگان را بدون حساب و شمارش ببخشد.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شب عید فطر شب جوائز
0

شب عید فطر شب جوائز

از پیامبر اعظم (ص) نقل شده است:
و چون شب عید فطر که شب جوائز نام دارد، فرا رسید، خداوند پاداش عمل کنندگان را بدون حساب و شمارش ببخشد.

تصویر
فهرست