2
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. ثمره یاری مظلوم

ثمره یاری مظلوم

خداوند به حضرت داود نبی علیه السلام وحی نمود: ای داود بنده ای نیست که مظلومی را یاری رساند یا با وی به دادخواهی برود، مگه اینکه روز تزلزل قدمها پاهای وی استوار خواهد بود.

0
2
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. ثمره یاری مظلوم
0

ثمره یاری مظلوم

خداوند به حضرت داود نبی علیه السلام وحی نمود: ای داود بنده ای نیست که مظلومی را یاری رساند یا با وی به دادخواهی برود، مگه اینکه روز تزلزل قدمها پاهای وی استوار خواهد بود.

تصویر
فهرست