4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای جوشن کبیر ۵

فرازی از دعای جوشن کبیر ۵

فرازی از دعای جوشن کبیر ای رهنمای ره جویان ای مددرس فریادکنان
ای پناه پناهندگان ای ایمنی بخش هراسندگان ای یاور مومنان ای مهرورز برخاک نشستگان ای پناه عصیانگران ای آمرزنده گنه کاران ای اجابت کننده دعای بیچارگان

0
4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای جوشن کبیر ۵
0

فرازی از دعای جوشن کبیر ۵

فرازی از دعای جوشن کبیر ای رهنمای ره جویان ای مددرس فریادکنان
ای پناه پناهندگان ای ایمنی بخش هراسندگان ای یاور مومنان ای مهرورز برخاک نشستگان ای پناه عصیانگران ای آمرزنده گنه کاران ای اجابت کننده دعای بیچارگان

تصویر
فهرست