3
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای جوشن کبیر ۴

فرازی از دعای جوشن کبیر ۴

فرازی از دعای جوشن کبیر
خدایا از تو خواستارم به نامت
ای آمرزگار ای پرده پوش ای توانا ای چیره ای افریننده ای شکننده
ای شکسته بند ای یادآور ای بینا ای یاور

0
3
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای جوشن کبیر ۴
0

فرازی از دعای جوشن کبیر ۴

فرازی از دعای جوشن کبیر
خدایا از تو خواستارم به نامت
ای آمرزگار ای پرده پوش ای توانا ای چیره ای افریننده ای شکننده
ای شکسته بند ای یادآور ای بینا ای یاور

تصویر
فهرست