4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حد نگه داشتن برای کار در دنیا و آخرت

حد نگه داشتن برای کار در دنیا و آخرت

امام حسن علیه السلام:

و برای دنیای خود چنان کار کن که گویی همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت طوری کار کن که گویی فردا از دنیا خواهی رفت.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حد نگه داشتن برای کار در دنیا و آخرت
0

حد نگه داشتن برای کار در دنیا و آخرت

امام حسن علیه السلام:

و برای دنیای خود چنان کار کن که گویی همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت طوری کار کن که گویی فردا از دنیا خواهی رفت.

تصویر
فهرست