2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حد نگه داشتن در مال اندوزی

حد نگه داشتن در مال اندوزی

وصیت امام حسن علیه السلام به جناده:
و بدان که در آنچه بیش از قوت خود مال فراهم کنی، خزینه دار دیگران خواهی بود؛ و بدان که در حلال دنیا حساب و در حرام آن عقاب و در شبهه ناکهایش عتاب و سرزنش است.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حد نگه داشتن در مال اندوزی
0

حد نگه داشتن در مال اندوزی

وصیت امام حسن علیه السلام به جناده:
و بدان که در آنچه بیش از قوت خود مال فراهم کنی، خزینه دار دیگران خواهی بود؛ و بدان که در حلال دنیا حساب و در حرام آن عقاب و در شبهه ناکهایش عتاب و سرزنش است.

تصویر
فهرست