3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مهیاکردن سفر اخرت و پیش فرستادن توشه

مهیاکردن سفر اخرت و پیش فرستادن توشه

وصیت امام حسن علیه السلام به جناده
مهیای مسافرت آخرت شو و توشه آن را پیش از رسیدن اجل فراهم نما و بدان که تو دنیا را طلب نمایی و مرگ تو را میطلبد، و اندوه و غصه روزی را که نیامده در روزی که درآن هستی به خود راه مده.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مهیاکردن سفر اخرت و پیش فرستادن توشه
0

مهیاکردن سفر اخرت و پیش فرستادن توشه

وصیت امام حسن علیه السلام به جناده
مهیای مسافرت آخرت شو و توشه آن را پیش از رسیدن اجل فراهم نما و بدان که تو دنیا را طلب نمایی و مرگ تو را میطلبد، و اندوه و غصه روزی را که نیامده در روزی که درآن هستی به خود راه مده.

تصویر
فهرست