2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. تناسب نزول قرآن و روزه در ماه رمضان

تناسب نزول قرآن و روزه در ماه رمضان

آیت الله جوادی املی:
برخی تناسب نزول قران و روزه را چنین ترسیم کرده اند چون قران که بزرگترین ایات ربوبی است در این ماه نازل شد. روزه که بزرگترین آیات عبادی است، در این ماه واجب شد.

0
2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. تناسب نزول قرآن و روزه در ماه رمضان
0

تناسب نزول قرآن و روزه در ماه رمضان

آیت الله جوادی املی:
برخی تناسب نزول قران و روزه را چنین ترسیم کرده اند چون قران که بزرگترین ایات ربوبی است در این ماه نازل شد. روزه که بزرگترین آیات عبادی است، در این ماه واجب شد.

تصویر
فهرست