7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تاثیر افطار کردن با خرمای حلال

تاثیر افطار کردن با خرمای حلال

حضرت محمد (ص)
هر کس با خرمای حلال افطار کند به پاداش نمازش به اندازه چهارصد نماز افزوده میشود.

0
7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تاثیر افطار کردن با خرمای حلال
0

تاثیر افطار کردن با خرمای حلال

حضرت محمد (ص)
هر کس با خرمای حلال افطار کند به پاداش نمازش به اندازه چهارصد نماز افزوده میشود.

تصویر
فهرست