3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. برکت در ماه رمضان

برکت در ماه رمضان

حضرت محمد (ص):

اگر بنده خدا می دانست که در ماه رمضان چه برکتی وجود دارد ، دوست میداشت که تمام سال رمضان باشد.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. برکت در ماه رمضان
0

برکت در ماه رمضان

حضرت محمد (ص):

اگر بنده خدا می دانست که در ماه رمضان چه برکتی وجود دارد ، دوست میداشت که تمام سال رمضان باشد.

تصویر
فهرست