3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خدیجه یاور پیامبر

خدیجه یاور پیامبر

حضرت محمد
مثل خدیجه پیدا نخواهد شد، خدیجه در آن هنگام که مردم مرا تکذیب کردند، مرا تصدیق نمود، و مرا با ثروت خود برای پیشرفت دین خدا یاری نمود.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خدیجه یاور پیامبر
0

خدیجه یاور پیامبر

حضرت محمد
مثل خدیجه پیدا نخواهد شد، خدیجه در آن هنگام که مردم مرا تکذیب کردند، مرا تصدیق نمود، و مرا با ثروت خود برای پیشرفت دین خدا یاری نمود.

تصویر
فهرست