1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ملائکه من شاهد باشید که اورا بخشیدم

ملائکه من شاهد باشید که اورا بخشیدم

امام صادق (ع)
هر کس که در روز گرم برای رضای خدا روزه بگیرد و دچار تشنگی شود، خداوند بزرگ هزار ملک را می گمارد تا چهره او را نوازش دهند و او را بشارت دهند. هنگامی که روزه دار افطار کرد، خداوند بزرگ به او می فرماید: چقدر بوی خوبی خوبی می دهی و چه روح و نفس پاکی داری. بعد می فرماید: ملائکه من شاهد باشید که او را بخشید.

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ملائکه من شاهد باشید که اورا بخشیدم
0

ملائکه من شاهد باشید که اورا بخشیدم

امام صادق (ع)
هر کس که در روز گرم برای رضای خدا روزه بگیرد و دچار تشنگی شود، خداوند بزرگ هزار ملک را می گمارد تا چهره او را نوازش دهند و او را بشارت دهند. هنگامی که روزه دار افطار کرد، خداوند بزرگ به او می فرماید: چقدر بوی خوبی خوبی می دهی و چه روح و نفس پاکی داری. بعد می فرماید: ملائکه من شاهد باشید که او را بخشید.

تصویر
فهرست