2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید

بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید

امام رضا علیه السلام

بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید: زمانی برای مناجات با خدا، زمانی برای تامین معاش، زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیب هایتان را به شما میشناسانند و در دل شما را دوست دارند و ساعتی برای کسب لذت های حلال با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می آورید.

فقه الرضا ص۳۳۷

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید
0

بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید

امام رضا علیه السلام

بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید: زمانی برای مناجات با خدا، زمانی برای تامین معاش، زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیب هایتان را به شما میشناسانند و در دل شما را دوست دارند و ساعتی برای کسب لذت های حلال با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می آورید.

فقه الرضا ص۳۳۷

تصویر
فهرست