4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سلامت دل

سلامت دل

امام محمد باقر در سفارش به جابر جعفی :

بدان که نه هیچ دانشی چون جستجوی سلامت است، و نه هیچ سلامتی‌ای‌ چون سلامت دل.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سلامت دل
0

سلامت دل

امام محمد باقر در سفارش به جابر جعفی :

بدان که نه هیچ دانشی چون جستجوی سلامت است، و نه هیچ سلامتی‌ای‌ چون سلامت دل.

تصویر
فهرست