3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رسیدن به اهداف از راه درست

رسیدن به اهداف از راه درست

امام رضا علی السلام
هر که اهدافش را از راه درست دنبال کند، نخواهد لغزید، اگر هم بلغزد راه چاره بر او بسته نمی شود
بحار الأنوار، جلد ۷۸، صفحه ۳۵۶

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رسیدن به اهداف از راه درست
0

رسیدن به اهداف از راه درست

امام رضا علی السلام
هر که اهدافش را از راه درست دنبال کند، نخواهد لغزید، اگر هم بلغزد راه چاره بر او بسته نمی شود
بحار الأنوار، جلد ۷۸، صفحه ۳۵۶

تصویر
فهرست