0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ستم نکردن در تعامل با مردم

ستم نکردن در تعامل با مردم

امام رضا علی السلام
هر کس در تعامل با مردم به آن‌ها ستم نکند، و در گفته‌هایش به آن‌ها دروغ نگوید، و در وعده‌هایش به آن‌ها خلف وعده نکند، چنین کسی مروّتش کامل و عدالتش آشکار است.
عیون أخبار الرضا، جلد ۲، صفحه ۳۰

0
0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ستم نکردن در تعامل با مردم
0

ستم نکردن در تعامل با مردم

امام رضا علی السلام
هر کس در تعامل با مردم به آن‌ها ستم نکند، و در گفته‌هایش به آن‌ها دروغ نگوید، و در وعده‌هایش به آن‌ها خلف وعده نکند، چنین کسی مروّتش کامل و عدالتش آشکار است.
عیون أخبار الرضا، جلد ۲، صفحه ۳۰

تصویر
فهرست