5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رفتار صحیح با همنوعان

رفتار صحیح با همنوعان

امام علي علیه السلام
با مردم چنان رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند، و اگر زنده ماندید به شما عشق ورزند.
نهج البلاغة ، الحكمة ۱۰

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رفتار صحیح با همنوعان
0

رفتار صحیح با همنوعان

امام علي علیه السلام
با مردم چنان رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند، و اگر زنده ماندید به شما عشق ورزند.
نهج البلاغة ، الحكمة ۱۰

تصویر
فهرست