4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نشانه های اهل بهشت

نشانه های اهل بهشت

امام صادق علیه السلام
اهل بهشت چهار نشانه دارند:
روی گشوده، زبانی فصیح، قلبی رئوف و دستی سخاوتمند.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نشانه های اهل بهشت
0

نشانه های اهل بهشت

امام صادق علیه السلام
اهل بهشت چهار نشانه دارند:
روی گشوده، زبانی فصیح، قلبی رئوف و دستی سخاوتمند.

تصویر
فهرست