3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آموزش حدیث به فرزندان

آموزش حدیث به فرزندان

امام صادق علیه السلام
در آموزش به فرزندانتان شتاب کنید، پیش از آنکه در مرجئه منحرفان زودتر از شما به سراغ آنها بروند.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آموزش حدیث به فرزندان
0

آموزش حدیث به فرزندان

امام صادق علیه السلام
در آموزش به فرزندانتان شتاب کنید، پیش از آنکه در مرجئه منحرفان زودتر از شما به سراغ آنها بروند.

تصویر
فهرست